วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สรุปหนังสือสั่งการ

สรุประเบียบ
สรุปรายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
อ้างอิง
1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. อบต. เทศบาล(นคร/เมือง/ตำบล)
ข้อ 5
2
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายกอบจ. นายกเทศมนตรี นายกอบต.
ข้อ 5
3
สถานศึกษา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ข้อ 5


ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ด้านการจัดการศึกษา

4
หัวหน้าสถานศึกษา
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากอปท.ให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา
ข้อ 5
5
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
ข้อ 5


บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น

6
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ 5
7
รายได้สะสม
ยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่าย รวมทั้งรายได้
ข้อ 5


สะสมปีก่อนๆด้วย

8
เงินรายได้
1.เงินที่มีผู้อุทิศให้เฉพาะ หากมีเงื่อนไขต้องได้รับความ
ข้อ 6


เห็นชอบจากคณะกรรมการ2.เงินได้จากการรับจ้างและจำหน่ายสิ่งของ3.เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ4.เงินค่าบำรุงการศึกษา5.เงินได้จากบุคคลภายนอกที่ใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา6.เงินได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินและจากบุคคลภายนอก7.เงินที่อปท.ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว ค่าพัฒนาการศึกษา8.ดอกผลจากรายได้9.รายได้อื่นๆตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา

ที่
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
อ้างอิง
9

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

เรียกเก็บได้เฉพาะเรื่องที่พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา
ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน
ให้คำนึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ข้อ 7

10

การใช้เงินรายได้ตามข้อ6(7)

ให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตาม
รายการดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ก.การศึกษาสำหรับนักเรียนโดยตรง
ข.การบริหารงานทั่วไป
2.กิจกรรมตามประเพณี
3.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
4.การส่งบุคลากรไปอบรม
5.รายจ่ายอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือที่อปท.สั่งการกำหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา
ข้อ 9

11


การมอบอำนาจ


การใช้เงินรายได้ตามข้อ6(7)ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้
หัวหน้าสถานศึกษา
ข้อ 10


12
วงเงินการสั่งซื้อสั่งจ้าง
1.หัวหน้าสถานศึกษา ไม่เกิน 100,000 บ.
ข้อ 11


2.ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายเกิน 100,000บ.

13
การใช้จ่ายเงิน
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ 11


ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

14
การอนุมัติจ่ายเงินรายได้สะสม
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 12
15
การฝากธนาคาร
ฝากในนามสถานศึกษา
ข้อ 13
16
การถอนเงินฝากธนาคาร
หัวหน้าสถานศึกษาและครูอย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้รับการ
ข้อ 13


แต่งตั้งโดยผู้บริหารท้องถิ่น มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร

17
การรับส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
ข้อ 14

และการเก็บรักษาเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

18
การบัญชี
ทำบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้สะสม
ข้อ 15


และปิดบัญชีแสดงการรับ-จ่าย เมื่อสิ้นปีเสนอผู้บริหารภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สิ่งที่ต้องทำ
สิ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ


1
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินในนามสถานศึกษา โดยใช้ตราเครื่องหมายของสถานศึกษาซึ่งระบุชื่อสถานศึกษา

และสังกัด และให้มีสาระสำคัญครบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯข้อ 13 กำหนด


2
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ในนามของสถานศึกษา โดยแจ้งเงื่อนไข

แก่ธนาคาร ถึงผู้มีอำนาจเบิกจ่ายและลงนามในเช็ค (ชื่อตรงตามคำสั่งอปท.)


3
ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีอยู่ทุกบัญชี(ถ้ามี)เข้าเป็นรายได้สะสมของสถานศึกษา


4
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบและผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ


สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ


1
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและพัสดุ เงื่อนไขตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8

และ ข้อ 9 (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)


2
ออกคำสั่งมอบอำนาจของนายกอปท. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติงานพัสดุตามขั้นตอนอื่น

นอกเหนือจากการสั่งซื้อ สั่งจ้าง (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)


3
รวบรวมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการไปราชการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน

วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน

การมอบฉันทะในการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541


ขั้นตอนรับ-จ่ายเงิน
ขั้นตอนการรับเงิน
รับเงิน ออกใบเสร็จ สิ้นวันรวมยอด พาสหลังแล้วนำเงินและ

ใบเสร็จรับเงินส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ทำใบนำสั่งเงินประจำวัน 3 ชุด
ชุดที่ 1 ลงบัญชี
ชุดที่ 2 คณะกรรมการรับเงิน
ชุดที่ 3 เจ้าหน้าที่นำส่งเงินเก็บไว้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรับเงิน รับเงิน-เช็ค ตรวจดูให้ตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน (ถ้าทันให้ฝากธนาคารทันที ถ้าไม่ทันให้นำเข้าตู้นิรภัยและรีบนำฝากธนาคารทันทีในวันรุ่งขึ้น) ลงบัญชี
ขั้นตอนการจ่ายเงิน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทำรายงาน
การจัดทำเช็ค
จัดทำเช็ค จ่ายเช็คให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รับใบเสร็จ
รับเงิน ลงบัญชีค่าใช้จ่ายพร้อมลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
การนำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร
เก็บเงินไว้ในธนาคาร สิ้นเดือนทำฎีกาเงินนอกงบประมาณเบิกเงินภาษี 1% ที่หักไว้ ทำแบบสรุปการ
นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากร เมื่อส่งเสร็จแล้ว ตัดยอดออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
การควบคุมพัสดุ
การควบคุมทรัพย์สินหรือพัสดุ
พัสดุ หมายถึง วัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท
ครุภัณฑ์ หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป เช่น เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
1.การควบคุมวัสดุ
เมื่อได้รับสิ่งของวัสดุ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีวัสดุเสียก่อน โดยลงบัญชีวัสดุแยกเป็นชนิด จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ง่ายและสะดวกในการค้นหา การลงบัญชีให้แสดงจำนวนสิ่งของ ราคา ยอดคงเหลือครั้งสุดท้าย รับใหม่ จ่ายให้เท่าใดทุกคราว และเก็บหลักฐานการจ่ายไว้
2.การควบคุมครุภัณฑ์
2.1 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่5,000.-บาท ขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ โดยเขียนหมายเลขไว้ในทะเบียนให้ตรงกับหมายเลขที่ให้ไว้กับครุภัณฑ์ทุกชิ้น และแสดงรายการสิ่งของ ขนาด จำนวน ราคาให้ชัดเจนและแจ้งไว้ด้วยว่านำไปใช้ที่ใด
2.2 กรณีซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้บันทึกไว้ด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.3 การรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันทำการแรกของปีถัดไปและรายงานผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบภายใน 30วันทำการข้อพึงระวังเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ คือ
1. เมื่อได้รับของมาแล้วต้องรีบลงทะเบียนทันที
2. เมื่อสิ้นเดือนกันยายนต้องทำรายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
3. การลงทะเบียนครุภัรฑ์ต้องลงเป็นรายชื่อ
4. ทะเบียนวัสดุสิ้นเปลืองต้องมียอดคงเหลือทุกครั้งที่มีการเบิก

๑.ใบนำส่งเงิน
ใบนำส่งเงินวันที่...................................................................
ลำดับที่
เล่มที่-เลขที่
ประเภทเงิน
รหัส
รหัส
จำนวน
หมาย
ใบเสร็จ
งาน
บัญชี
เงิน
เหตุผู้นำส่งเงิน.................................................. ผู้ตรวจ........................................................ ผู้รับเงิน......................................................
(.....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)
ตำแหน่ง..................................................... ตำแหน่ง..................................................... ตำแหน่ง.....................................................
๒.รายงานยอดเงิน
รายงานยอดเงินคงเหลือหลังจากจำเงินฝากธนาคารแล้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก................................................
ณ วันที่..............................................................

ที่
ประเภทเงิน
เลขที่เช็ค
จำนวนเงิน
หมายเหตุ

รวม(ตัวอักษร)....................................................................................................................................................
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...................................................................................
เพื่อโปรดทราบ
ได้รับเงินจำนวน...................................................................................................................เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ...........................................ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง............................................................
ผู้ส่ง...........................................................
ผู้ส่ง....................................................................
(.............................................................) (......ผู้รับเงิน....)
(..............................................................)
(....กรรมการเก็บรักษาเงิน...)
ผู้รับ..........................................................
ผู้ส่ง.................................................................
(............................................................)
(..............................................................)
(....กรรมการเก็บรักษาเงิน....)
(....กรรมการเก็บรักษาเงิน...)
ผู้รับ...........................................................
ผู้รับ....................................................................
(.............................................................)
(..............................................................)
(....กรรมการเก็บรักษาเงิน....)
(....กรรมการรับ-ส่งเงิน...)

เก็บในตู้นิรภัย
ส่งเงินตอนเช้าเพื่อฝากธนาคาร

๓.ตัวอย่างใบเสร็จ
วันที่............................................................
ใบเสร็จเล่มที่.............................เลขที่...........................
จำนวนเงิน............................................................................
(............................................................................)
ผู้ส่ง..............................................................................................
๔.ทำเช็คหักภาษี
รายงานจัดทำเช็ค

เลขที่
เช็ค
เลขที่
ฎีกา
บัญชี
งาน
จำนวนเงิน
ภาษี
เงินสุทธิ
ชื่อผู้รับเงิน
ลายมือชื่อผู้รับเงินผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...........................................
ลงชื่อ..............................................
ลงชื่อ............................................
ตำแหน่ง.......................................
ตำแหน่ง................................................
ตำแหน่ง..............................................
วันที่............................................
วันที่...............................................
วันที่.....................................................
ผู้รับเช็คได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายแก่ผู้รับเงิน

ลงชื่อ......................................................................
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่......................................................................


5.เช็คไม่มีภาษี
รายงานจัดทำเช็ค

เลขที่
เลขที่
บัญชี
งาน
จำนวนเงิน
ภาษี
เงินสุทธิ
ชื่อผู้รับเงิน
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค
ฎีกา

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...............................................
ลงชื่อ..........................................
ลงชื่อ.........................................................
ตำแหน่ง...........................................
ตำแหน่ง.......................................
ตำแหน่ง...................................................
วันที่...............................................
วันที่...........................................
วันที่.........................................................
ผู้รับเช็คได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายแก่ผู้รับเงิน

ลงชื่อ......................................................................
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่.....................................................................

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การเงิน พัสดุ สถานศึกษา

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา


บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …………………………………………………………………………………………….
ที่………/……. วันที่…………………………………………………
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ ( ) ซื้อ ( ) จ้าง …………………………………………………………….

เรียน ………………………………………
ด้วย ………………………………………………… มีความจำเป็นที่จะต้อง ( ) ซื้อ
( ) จ้าง ……………………………………………………………………………………………….
โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 19 และข้อ 39 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจาก แผนงาน………………………………………..
งาน/โครงการ ………………………………………… จำนวนเงิน…………………...บาท กำหนดเวลา
ที่ต้องการใช้ภายในวันที่………. เดือน…………………………พ.ศ…………… มีรายละเอียดพัสดุ ดังนี้
ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง
จำนวนหน่วย ราคามาตรฐาน
หรือราคากลาง จำนวนเงิน
ที่ขอซื้อ/จ้างครั้งนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)
จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบในรายการขออนุมัติขอซื้อ/ขอจ้าง
2. แต่งตั้งผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการ ( ) ตรวจรับพัสดุ ( ) ตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย
2.1 ………………………………ตำแหน่ง………………….. ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
2.2 ………………………………ตำแหน่ง………………….. กรรมการ
2.3 ………………………………ตำแหน่ง………………….. กรรมการ
3. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง (ถ้ามี)
3.1 ……………………………... ตำแหน่ง…………………. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
3.2 ……………………………… ตำแหน่ง………………… ผู้ควบคุมงาน
(ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการโรงเรียน - เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)……………………………..
(……………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………………


รายละเอียดของพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง แนบท้ายรายงานขอซื้อ/จ้าง

ที่ รายละเอียด
พัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง
จำนวนหน่วย ราคามาตรฐาน
หรือราคากลาง จำนวนเงิน
ที่ขอซื้อ/
จ้างครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)


(ลงชื่อ)………………………………… เจ้าหน้าที่พัสดุ
(…………………………………..)

หมายเหตุ ใช้กรณีมีรายละเอียดมาก ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้หมดในหน้าแรกของรายงานขอซื้อ/จ้าง
ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................
1. ข้าพเจ้า ...................................................................... อยู่เลขที่ .................. หมู่ที่ ..............
ตำบล...................................อำเภอ................................จังหวัด........................ โทรศัพท์ .....................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ....................................... .........ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง
จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
ที่ขอซื้อ/จ้างครั้งนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....................................................................)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา ............ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา
4. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน ............ วัน นับถัดจากวันลงนาม
( ) ซื้อ ( ) จ้าง
เสนอมา ณ วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ..............


(ลงชื่อ).............................. ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา (ลงชื่อ)................................ผู้เสนอราคา
( ......................................) ( ...................................... )
เจ้าหน้าที่พัสดุ ประทับตรา(ถ้ามี)

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ……./………… โรงเรียน……………………………………
วันที่………เดือน…………………….พ.ศ…………
เรียน …………………………………..
ด้วย โรงเรียน………………………………………………….โดยได้รับมอบอำนาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงซื้อสิ่งของจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้

ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)

จึงเรียนมาเพื่อจัดส่งพัสดุดังกล่าวไปยังโรงเรียน…………………………………………
ภายในวันที่………. เดือน…………………………พ.ศ……….. ถ้าส่งมอบพัสดุเกินระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้กับผู้ซื้อในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ จนกว่า
ผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามใบสั่งซื้อได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งซื้อนี้
หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุดังกล่าว ผู้ซื้ออาจจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิก
ใบสั่งซื้อนี้ เว้นแต่ผู้ขายจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ซื้ออาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งซื้อได้เท่าที่จำเป็น
(ลงชื่อ)……………………………ผู้ซื้อ
(………………………………)
ตำแหน่ง………………………………………..
ข้าพเจ้า ……………………………………โดย……………………………………….
อยู่เลขที่………….. ถนน…………………….ตำบล………………………อำเภอ………………………จังหวัด…………………โทรศัพท์………..…………เลขประจำตัวผู้เสียภาษี……………………………
ตกลงขายสิ่งของตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
(ลงชื่อ)…………………………. ผู้ขาย
(……………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………. พยาน
(…………………………….)
(ลงชื่อ)………………………… พยาน
(…………………………….)

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง แนบท้ายใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง

ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)


(ลงชื่อ)………………………. ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)……………………………ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง
(…………………………….) (………………………………)

หมายเหตุ ใช้กรณีมีรายละเอียดมากไม่สามารถระบุรายละเอียดได้หมดในหน้าแรกของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง


ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ)ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่ …………………………………….
วันที่………. เดือน…………………….พ.ศ………
ด้วย ……………………………………………ได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน ….….รายการ
ตาม ( ) สั่งซื้อ ( ) ใบสั่งจ้าง
( ) บันทึกตกลงซื้อ ( ) บันทึกตกลงจ้าง
( ) สัญญาซื้อขาย ( ) สัญญาจ้าง
เลขที่……../…………. ลงวันที่……..…. เดือน…………………………พ.ศ. …………… ไว้ให้แก่
โรงเรียน…………………………………….. เพื่อให้ ( ) ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้
1. ครบกำหนด วันที่………เดือน……………………..พ.ศ………….
2. ส่งมอบ เมื่อวันที่………เดือน……………………. พ.ศ………….
3. ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ……………………ลงวันที่.……
เดือน………………………… พ.ศ……………. ณ ……………………………………….
4. ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่…….เดือน…………………..พ.ศ.……….
5. ได้เชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาปรึกษาด้วย คือ…………………………………….
6. ได้มอบพัสดุไว้ต่อ ……………………………………….. เจ้าหน้าที่พัสดุ
จึงขอรายงานต่อ……………………………………….. ……เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ
ตามนัยข้อ 71 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)………………………… ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
(……………………………….)
(ลงชื่อ)………………………… กรรมการ
(………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………. กรรมการ
(................................................)

เรียน ………………………………………..
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ( ) ผู้ขาย ( ) ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน …………………..บาท หักภาษี
ณ ที่จ่าย ……….….…บาท หักค่าปรับ ……………. บาท คงเหลือจ่ายจริง….………………. บาท
จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป
(ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ - ทราบ
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการโรงเรียน - อนุมัติ
(ลงชื่อ)……………………………..
(……………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………………


ตัวอย่างแบบฟอร์ม
การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

- งานซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบบันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …………………………………………………………………………………………….
ที่………………………………………………. วันที่…………………………………………………
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการ ( ) ซื้อ ( ) จ้าง……………………………………………………………….

เรียน ………………………………………
ด้วย ………………………………………...................………… มีความจำเป็นที่จะต้อง
( ) ซื้อ ( ) จ้าง…………………………………………………………………………………………….
โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 19 และข้อ 39 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจาก แผนงาน………………………………………..
งาน/โครงการ ………………………………………… จำนวนเงิน…………………...บาท กำหนดเวลา
ที่ต้องการใช้ภายในวันที่………. เดือน…………………………พ.ศ…………… มีรายละเอียดพัสดุ ดังนี้
ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง
จำนวนหน่วย ราคามาตรฐาน
หรือราคากลาง จำนวนเงิน
ที่ขอซื้อ/จ้างครั้งนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)
จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
4. ให้ความเห็นชอบในรายการขออนุมัติดำเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง
5. แต่งตั้งผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการ ( ) ตรวจรับพัสดุ ( ) ตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย
2.1 ………………………………ตำแหน่ง………………….. ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
2.2 ………………………………ตำแหน่ง………………….. กรรมการ
2.3 ………………………………ตำแหน่ง………………….. กรรมการ
6. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง (ถ้ามี)
6.1 ……………………………... ตำแหน่ง…………………. หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
6.2 ……………………………… ตำแหน่ง………………… ผู้ควบคุมงาน
(ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการโรงเรียน - เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)……………………………..
(……………………………….)
ตำแหน่ง……………………………………………

รายละเอียดของพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง แนบท้ายรายงานขอซื้อ/จ้าง

ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง
จำนวนหน่วย ราคามาตรฐาน
หรือราคากลาง จำนวนเงิน
ที่ขอซื้อ/จ้างครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)


(ลงชื่อ)………………………………… เจ้าหน้าที่พัสดุ
(…………………………………..)

หมายเหตุ ใช้กรณีมีรายละเอียดมาก ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้หมดในหน้าแรกของรายงานขอซื้อ/จ้าง

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................
1. ข้าพเจ้า ...................................................................... อยู่เลขที่ .................. หมู่ที่ ..............
ตำบล................................. อำเภอ................................จังหวัด........................ โทรศัพท์ .....................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.......................................... .........ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง
จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
ที่ขอซื้อ/จ้างครั้งนี้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....................................................................)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา ............ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา
4. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน ............ วัน นับถัดจากวันลงนาม
( ) ซื้อ ( ) จ้าง
เสนอมา ณ วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ..............


(ลงชื่อ).............................. ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา (ลงชื่อ)................................ผู้เสนอราคา
( ......................................) ( ...................................... )
เจ้าหน้าที่พัสดุ ประทับตรา(ถ้ามี)
ใบสั่งจ้าง
เลขที่……./…………. โรงเรียน ……………………………………
วันที่…….. เดือน………………………พ.ศ……..
เรียน ……………………………………………….
ด้วย โรงเรียน………………………………………………….โดยได้รับมอบอำนาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงจ้างจากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี้

ที่ รายละเอียดรายการจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)
จึงเรียนมาเพื่อจัดส่งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นไปยังผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ …………
เดือน………………………..พ.ศ…………. หากส่งมอบงานจ้างเกินเวลากำหนดตามใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนถึงวันที่
งานจ้างนั้นแล้วเสร็จ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งจ้าง
หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาดำเนินการบอกเลิก
ใบสั่งจ้าง เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ว่าจ้าง
อาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งจ้างได้เท่าที่จำเป็น
(ลงชื่อ)………………………. ผู้ว่าจ้าง
(……………………………….)
ตำแหน่ง ……………………………………….
ข้าพเจ้า ……………………………………โดย……………………………………….
อยู่เลขที่………….. ถนน…………………….ตำบล………………………อำเภอ………………………จังหวัด…………………โทรศัพท์………..…………เลขประจำตัวผู้เสียภาษี……………………………
ตกลงรับจ้างทำการตามรายการ ราคาและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ
(ลงชื่อ)…………………………. ผู้รับจ้าง
(……………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………. พยาน
(…………………………….)
(ลงชื่อ)………………………… พยาน
(…………………………….)
หมายเหตุ ให้ติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ต่องานจ้าง 1,000 บาท ส่วนที่เกิน 1,000 บาท ติดเพิ่ม 1 บาท


รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง แนบท้ายใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง

ที่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)


(ลงชื่อ)………………………. ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)……………………………ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง
(…………………………….) (………………………………)

หมายเหตุ ใช้กรณีมีรายละเอียดมากไม่สามารถระบุรายละเอียดได้หมดในหน้าแรกของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง


ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี
(ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำ)
หมายเหตุ - ออกให้โดยผู้รับจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่ใช้ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบงานจ้าง
- สำหรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเลขที่รับ………/………….
วันที่………………………
เวลา………………………


ใบส่งมอบงาน

เขียนที่……………………………………
วันที่……… เดือน……………………พ.ศ……..
เรื่อง ส่งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน
เรียน ………………………………………..
ตามที่ โรงเรียน………………………………… ได้ตกลงให้ข้าพเจ้า……………………
ทำการ…………………………………………………………………………………..ตาม ( ) ใบสั่งจ้าง
( ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาจ้าง เลขที่……/………… ลงวันที่…….เดือน………………..พ.ศ…….
ในวงเงิน ………………… บาท (……………………………………………..) นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม ( ) ใบสั่งจ้าง ( ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาจ้าง เสร็จ-เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้าง เพื่อตรวจรับและขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน ………………. บาท
(………………………………………………….) ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)…...........……………………
(……………………………….)


หมายเหตุ - ใช้กรณีผู้รับจ้างไม่มีใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้
- สำหรับงานจ้างซ่อมแซมใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่ …………………………………….
วันที่………. เดือน…………………….พ.ศ………
ด้วย ………………………………………………ได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน ….….รายการ
ตาม ( ) สั่งซื้อ ( ) ใบสั่งจ้าง
( ) บันทึกตกลงซื้อ ( ) บันทึกตกลงจ้าง
( ) สัญญาซื้อขาย ( ) สัญญาจ้าง
เลขที่……../…………. ลงวันที่……..…. เดือน…………………………พ.ศ. …………… ไว้ให้แก่
โรงเรียน…………………………………….. เพื่อให้ ( ) ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้
7. ครบกำหนด วันที่………เดือน……………………..พ.ศ………….
8. ส่งมอบ เมื่อวันที่………เดือน……………………. พ.ศ………….
9. ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ……………………ลงวันที่.……
เดือน………………………… พ.ศ……………. ณ ……………………………………….
10. ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่…….เดือน…………………..พ.ศ.……….
11. ได้เชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาปรึกษาด้วย คือ…………………………………….
12. ได้มอบพัสดุไว้ต่อ ……………………………………….. เจ้าหน้าที่พัสดุ
จึงขอรายงานต่อ……………………………………….. ……เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ
ตามนัยข้อ 71 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)………………………… ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
(……………………………….)
(ลงชื่อ)………………………… กรรมการ
(………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………. กรรมการ
(................................................)

เรียน ………………………………………..
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ( ) ผู้ขาย ( ) ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน …………………..บาท หักภาษี
ณ ที่จ่าย ……….….…บาท หักค่าปรับ ……………. บาท คงเหลือจ่ายจริง….………………. บาท
จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป
(ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ - ทราบ
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการโรงเรียน - อนุมัติ
(ลงชื่อ)……………………………..
(……………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………