วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สรุปหนังสือสั่งการ

สรุประเบียบ
สรุปรายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
อ้างอิง
1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ. อบต. เทศบาล(นคร/เมือง/ตำบล)
ข้อ 5
2
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายกอบจ. นายกเทศมนตรี นายกอบต.
ข้อ 5
3
สถานศึกษา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ข้อ 5


ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ด้านการจัดการศึกษา

4
หัวหน้าสถานศึกษา
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากอปท.ให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา
ข้อ 5
5
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
ข้อ 5


บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น

6
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ 5
7
รายได้สะสม
ยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่าย รวมทั้งรายได้
ข้อ 5


สะสมปีก่อนๆด้วย

8
เงินรายได้
1.เงินที่มีผู้อุทิศให้เฉพาะ หากมีเงื่อนไขต้องได้รับความ
ข้อ 6


เห็นชอบจากคณะกรรมการ2.เงินได้จากการรับจ้างและจำหน่ายสิ่งของ3.เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ4.เงินค่าบำรุงการศึกษา5.เงินได้จากบุคคลภายนอกที่ใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา6.เงินได้จากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินและจากบุคคลภายนอก7.เงินที่อปท.ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว ค่าพัฒนาการศึกษา8.ดอกผลจากรายได้9.รายได้อื่นๆตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา

ที่
ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
อ้างอิง
9

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

เรียกเก็บได้เฉพาะเรื่องที่พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษา
ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน
ให้คำนึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ข้อ 7

10

การใช้เงินรายได้ตามข้อ6(7)

ให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตาม
รายการดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ก.การศึกษาสำหรับนักเรียนโดยตรง
ข.การบริหารงานทั่วไป
2.กิจกรรมตามประเพณี
3.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
4.การส่งบุคลากรไปอบรม
5.รายจ่ายอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือที่อปท.สั่งการกำหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา
ข้อ 9

11


การมอบอำนาจ


การใช้เงินรายได้ตามข้อ6(7)ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้
หัวหน้าสถานศึกษา
ข้อ 10


12
วงเงินการสั่งซื้อสั่งจ้าง
1.หัวหน้าสถานศึกษา ไม่เกิน 100,000 บ.
ข้อ 11


2.ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายเกิน 100,000บ.

13
การใช้จ่ายเงิน
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ 11


ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

14
การอนุมัติจ่ายเงินรายได้สะสม
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 12
15
การฝากธนาคาร
ฝากในนามสถานศึกษา
ข้อ 13
16
การถอนเงินฝากธนาคาร
หัวหน้าสถานศึกษาและครูอย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้รับการ
ข้อ 13


แต่งตั้งโดยผู้บริหารท้องถิ่น มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร

17
การรับส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
ข้อ 14

และการเก็บรักษาเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

18
การบัญชี
ทำบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้สะสม
ข้อ 15


และปิดบัญชีแสดงการรับ-จ่าย เมื่อสิ้นปีเสนอผู้บริหารภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สิ่งที่ต้องทำ
สิ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ


1
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินในนามสถานศึกษา โดยใช้ตราเครื่องหมายของสถานศึกษาซึ่งระบุชื่อสถานศึกษา

และสังกัด และให้มีสาระสำคัญครบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯข้อ 13 กำหนด


2
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ในนามของสถานศึกษา โดยแจ้งเงื่อนไข

แก่ธนาคาร ถึงผู้มีอำนาจเบิกจ่ายและลงนามในเช็ค (ชื่อตรงตามคำสั่งอปท.)


3
ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีอยู่ทุกบัญชี(ถ้ามี)เข้าเป็นรายได้สะสมของสถานศึกษา


4
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบและผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ


สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ


1
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและพัสดุ เงื่อนไขตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8

และ ข้อ 9 (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)


2
ออกคำสั่งมอบอำนาจของนายกอปท. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติงานพัสดุตามขั้นตอนอื่น

นอกเหนือจากการสั่งซื้อ สั่งจ้าง (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ)


3
รวบรวมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการไปราชการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับเงินเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน

วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน

การมอบฉันทะในการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541


ขั้นตอนรับ-จ่ายเงิน
ขั้นตอนการรับเงิน
รับเงิน ออกใบเสร็จ สิ้นวันรวมยอด พาสหลังแล้วนำเงินและ

ใบเสร็จรับเงินส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ทำใบนำสั่งเงินประจำวัน 3 ชุด
ชุดที่ 1 ลงบัญชี
ชุดที่ 2 คณะกรรมการรับเงิน
ชุดที่ 3 เจ้าหน้าที่นำส่งเงินเก็บไว้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรับเงิน รับเงิน-เช็ค ตรวจดูให้ตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน (ถ้าทันให้ฝากธนาคารทันที ถ้าไม่ทันให้นำเข้าตู้นิรภัยและรีบนำฝากธนาคารทันทีในวันรุ่งขึ้น) ลงบัญชี
ขั้นตอนการจ่ายเงิน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทำรายงาน
การจัดทำเช็ค
จัดทำเช็ค จ่ายเช็คให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รับใบเสร็จ
รับเงิน ลงบัญชีค่าใช้จ่ายพร้อมลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
การนำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร
เก็บเงินไว้ในธนาคาร สิ้นเดือนทำฎีกาเงินนอกงบประมาณเบิกเงินภาษี 1% ที่หักไว้ ทำแบบสรุปการ
นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากร เมื่อส่งเสร็จแล้ว ตัดยอดออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
การควบคุมพัสดุ
การควบคุมทรัพย์สินหรือพัสดุ
พัสดุ หมายถึง วัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาท
ครุภัณฑ์ หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป เช่น เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
1.การควบคุมวัสดุ
เมื่อได้รับสิ่งของวัสดุ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีวัสดุเสียก่อน โดยลงบัญชีวัสดุแยกเป็นชนิด จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ง่ายและสะดวกในการค้นหา การลงบัญชีให้แสดงจำนวนสิ่งของ ราคา ยอดคงเหลือครั้งสุดท้าย รับใหม่ จ่ายให้เท่าใดทุกคราว และเก็บหลักฐานการจ่ายไว้
2.การควบคุมครุภัณฑ์
2.1 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่5,000.-บาท ขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ โดยเขียนหมายเลขไว้ในทะเบียนให้ตรงกับหมายเลขที่ให้ไว้กับครุภัณฑ์ทุกชิ้น และแสดงรายการสิ่งของ ขนาด จำนวน ราคาให้ชัดเจนและแจ้งไว้ด้วยว่านำไปใช้ที่ใด
2.2 กรณีซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้บันทึกไว้ด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.3 การรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันทำการแรกของปีถัดไปและรายงานผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบภายใน 30วันทำการข้อพึงระวังเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ คือ
1. เมื่อได้รับของมาแล้วต้องรีบลงทะเบียนทันที
2. เมื่อสิ้นเดือนกันยายนต้องทำรายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา
3. การลงทะเบียนครุภัรฑ์ต้องลงเป็นรายชื่อ
4. ทะเบียนวัสดุสิ้นเปลืองต้องมียอดคงเหลือทุกครั้งที่มีการเบิก

๑.ใบนำส่งเงิน
ใบนำส่งเงินวันที่...................................................................
ลำดับที่
เล่มที่-เลขที่
ประเภทเงิน
รหัส
รหัส
จำนวน
หมาย
ใบเสร็จ
งาน
บัญชี
เงิน
เหตุผู้นำส่งเงิน.................................................. ผู้ตรวจ........................................................ ผู้รับเงิน......................................................
(.....................................................................) (....................................................................) (....................................................................)
ตำแหน่ง..................................................... ตำแหน่ง..................................................... ตำแหน่ง.....................................................
๒.รายงานยอดเงิน
รายงานยอดเงินคงเหลือหลังจากจำเงินฝากธนาคารแล้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก................................................
ณ วันที่..............................................................

ที่
ประเภทเงิน
เลขที่เช็ค
จำนวนเงิน
หมายเหตุ

รวม(ตัวอักษร)....................................................................................................................................................
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...................................................................................
เพื่อโปรดทราบ
ได้รับเงินจำนวน...................................................................................................................เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ...........................................ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง............................................................
ผู้ส่ง...........................................................
ผู้ส่ง....................................................................
(.............................................................) (......ผู้รับเงิน....)
(..............................................................)
(....กรรมการเก็บรักษาเงิน...)
ผู้รับ..........................................................
ผู้ส่ง.................................................................
(............................................................)
(..............................................................)
(....กรรมการเก็บรักษาเงิน....)
(....กรรมการเก็บรักษาเงิน...)
ผู้รับ...........................................................
ผู้รับ....................................................................
(.............................................................)
(..............................................................)
(....กรรมการเก็บรักษาเงิน....)
(....กรรมการรับ-ส่งเงิน...)

เก็บในตู้นิรภัย
ส่งเงินตอนเช้าเพื่อฝากธนาคาร

๓.ตัวอย่างใบเสร็จ
วันที่............................................................
ใบเสร็จเล่มที่.............................เลขที่...........................
จำนวนเงิน............................................................................
(............................................................................)
ผู้ส่ง..............................................................................................
๔.ทำเช็คหักภาษี
รายงานจัดทำเช็ค

เลขที่
เช็ค
เลขที่
ฎีกา
บัญชี
งาน
จำนวนเงิน
ภาษี
เงินสุทธิ
ชื่อผู้รับเงิน
ลายมือชื่อผู้รับเงินผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...........................................
ลงชื่อ..............................................
ลงชื่อ............................................
ตำแหน่ง.......................................
ตำแหน่ง................................................
ตำแหน่ง..............................................
วันที่............................................
วันที่...............................................
วันที่.....................................................
ผู้รับเช็คได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายแก่ผู้รับเงิน

ลงชื่อ......................................................................
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่......................................................................


5.เช็คไม่มีภาษี
รายงานจัดทำเช็ค

เลขที่
เลขที่
บัญชี
งาน
จำนวนเงิน
ภาษี
เงินสุทธิ
ชื่อผู้รับเงิน
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค
ฎีกา

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ...............................................
ลงชื่อ..........................................
ลงชื่อ.........................................................
ตำแหน่ง...........................................
ตำแหน่ง.......................................
ตำแหน่ง...................................................
วันที่...............................................
วันที่...........................................
วันที่.........................................................
ผู้รับเช็คได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายแก่ผู้รับเงิน

ลงชื่อ......................................................................
ตำแหน่ง...............................................................
วันที่.....................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น